Artist Residency

Residents 2024
Stefka Ammon (Germany), Ffranses Ingram (Australia)
Melissa Kennelly (USA), Malte Blockhaus (Germany)