Tiek īstenots projekts „Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa”

Biedrība „Pedvāle” ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īsteno projektu „Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa”.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt ap Firksu-Pedvāles kungu māju esošo teritoriju, piedāvājot vietējai sabiedrībai un objekta viesiem pastaigu takas, vērojot gan Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, gan dekoratīvos stādījumus un kultūras pasākumus, kuri tiek īstenoti publiskajā ārtelpā.

Viena no mūsdienu cilvēka problēmām ir atsvešināšanās no dabas. Saiknes zaudēšana ar dabu nivelē cilvēka tēlainās domāšanas un radošuma spēju. Projekta “Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa” mērķis ir radīt cilvēkiem meditatīvu vietu dabas un sevis apcerei. Šī mērķa sasniegšanai tiek iekārtots muižas priekšlaukums un iekšpagalms.