Ir noslēdzies ERAF projekts

Biedrība “Pedvāle” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros īstenojusi ERAF projektu “Biedrības “Pedvāle” darbībai nepieciešamo telpu un darbinieku profesionālās kapacitātes izaugsmes nodrošināšana” (projekta Nr. 13.1.4.0/23/I/009).

Projekta mērķis – mazināt krīzes izraisītās sekas, nodrošinot Biedrības “Pedvāle” darbībai nepieciešamās telpas un starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumus Biedrības “Pedvāle” profesionālās kapacitātes izaugsmei.

Projekta ietvaros tika nodrošināts:

1) 2 kapacitātes un izaugsmes stiprināšanas pasākumi, kas sekmēja biedrības attīstību un augstvērtīgu kultūras pakalpojumu veidošanu un sniegšanu sabiedrībai;

2) atbalsts kultūras pakalpojumu sniegšanai piemērotu telpu nodrošināšanai un to uzturēšanai, kas ļāva Biedrībai “Pedvāle” pārvarēt krīzes radītās sekas un nodrošināt pilnvērtīgu turpmāko ikdienas darbību.

Projekta kopējās izmaksas ir 87 582.79 EUR no kurām ERAF finansējums ir 69 729.04 EUR. Projekts tika īstenots no 2023. gada jūlija līdz 2023. gada decembrim.